Аустралиэ

Аустралиэ Зэгуэт (ин-бз. Commonwealth of Australia; урбз. Австралийский Союз), Аустралиэ (ин-бз. Australia, лат-бз. къыхокl псалъэр austrālis "ипшъэ") — Шlыгум ипшъэ лъэныкъуэм хэт къэрал, Аустралиэ континентымрэ Тасман хы тlыгумрэ еубыд. Дунейм и инагъымкlэ еханэ. Ишъхъэрэ лъэныкъуэмкlэ - Къуэкlыпlэ Тиморыморыр, Индонезиэ, Папуа Гуинеэ Кlэ джоуэ хэтхэ, ишъхъэрэ-къуэкlыпlэ лъэныкъуэмкlэ - Вануату, Каледониэ Кlэ, Соломон хы тlыгухэр джоуэ хэт, ипшъэ-къуэкlыпlэ лъэныкъуэм - Зеландиэ Кlэр хэт[1].

Аустралиэ Зэгуэт
Commonwealth of Australia
Flag of Australia.svg Дэмыгъэ Аустралиэм
Аустралиэм и нып Аустралиэм и дэмыгъэ

Кординатхэр: 25°00′00″ ю. ш. 135°00′00″ в. д. / 25° ю. ш. 135° в. д. (G)

Australia (orthographic projection).svg
Къэрал уэрэд: «Advance Australia Fair» (Макъ едэӀун (info))
Нэхъышъхьэбзэхэр инджылыбзэ (де-факто; юридическэ статус иlэкъым)
Къалэ нэхъышъхьэр Канберра
ӀэнатӀэ хабзэр Конституциэ пэштыхьей
Гуащэ
Генерал-губернатор
Премьер-министр
Елизавета II
Куентин Брайс
Джулиа Галлард
ШӀыпӀэр
• Псори
• % псым пӀэуэ иубыдыр
6-нэ дунем
7 692 024 км²
1
Къэралым и джылэр
• ЗэралъытэмкӀэ (2010)
Ӏувагъыр

22 340 974 цӀыху
2,8 цӀыху/км²
ВКӀуП
  • КъыхэкӀыр (2008)
  • Зы цӀыхум къытехуэр

$800,200 млрд.  (18-нэ)
$37.302
Валутэр Аустралиэм и доллар
Интернет-доменхэр .аu
Телефон кодыр +61
Зэманыгъуэхэр +8; +10

Къалэ lаташъхьар Канберра.

ТхыдэрEdit

Ядэдыду цlыху щыпсоуахэр Аустралиэм абэригенхэра, мин 42 илъэскlэ узэlабэкlыжьмэ ихьахэ а шlыгум. Еуропэм щыщу япэреуэ Аустралиэр къэзгъуэтар Биллем Янсзон, 1606 гъэм, Голландиэм щыщ. 1770 гъэм иlуфэхэм, кхъухь "Индеворым" ису, Джеймс Кукыр lохьар. Аустралиэм и къуэкlыпlэ лъэныкъуэр Британым еуэ траlуэ. 26 щIышылэм 1788 гъэм япэрей колониэ яшъыр - Уэлс Ипшъэ Кlэ. Джылэ дэсыр зэрыхэхъум хуэдурэ XIX лъэхъэнэм, Аустралиэм ишlыпlэм иджыри колониэ тхуы яшъыр, шхьадж езым иlаташъхьа пэштыхьым еуэ иlу.

1 щIышылэм 1901 гъэм а колониэ хыр федерациэ мэхъухэр, Аустралиэ Зэгуэтыр яшъу.

КуейхэрEdit

Аустралиэ и администрациэ гуэшыгъуэр

ДжылэрEdit

2007 гъэмкlэ Аустралиэм джылу дэсыр: 20 001 546. Калъэ нэхъ инхэмрэ джылу дэсымрэ:

БзэрEdit

Кэралым ибзэ lаташъхьар инджылыбзэ ауэ еуропэ инджылыбзэмрэ аустралиэ инджылыбзэмрэ япсэлъэкlэр зэшъхьащокlыр

ГулъытэгъуэEdit