Африкэхы Курытымрэ хы Плъыжьымрэ ишъхъэрэмкӀэ щыӀа, океан Атлантикэм икъуэкӀыпӀэ лъэныкъуэм, Индиэ океаным икъуэхьапӀэ лъэныкъуэмкӀэ, Еуразиэм яуж етӀуанэ иинагъымкӀэ.

Иинагъыр 30 065 000 км² мэхъу. ИшӀыпӀэм 55 къэрал хэт, 4 къамылъытауэ, 5 хуиту (хы тӀыгу шӀыпӀэ).

Африкэм иджылэр милиард хуэдиз мэхъур.

ЦӀэр зэгъэзэхуэжын

Япэу "афри" псалъэкӀэ Кэрфэгеным дэсахэм ямыпэджыжьу псоу цӀыхухэм яджэт. А псалъэр финикий афарым хабжэ "сыбэ" къырагъэкӀыу. Римхэм Кэрфагеныр щаубыдым, куейм АфрикэкӀэ еджу кӀадза. Абы яуж къэрал къыбгъэдэлъу хъуами. Апхуэду континент псом къытена цӀэр.

Лъэпкъхэр зэгъэзэхуэжын

Африкэ лъэпкъ тхыгъэмкӀэ техьа.

Ишъхъэрэ Африкэ зэгъэзэхуэжын

 
КъуафӀцӀэ-удзыфэкӀэ — ЛъэпӀкъ Зэгуэт Хасэм зэрилъытэмкӀэ, удзыфэхум игъусу — хэкумэтхымкӀэ
Алджазаир  
Канар хы тӀыгухэр  
КъуэхьапӀэ Сахарэ  
Ливиэ  
Мавританиэ  
Мадейрэ  
Марокко  
Мысыр  
Судан  
Тунис  

КъуэхьапӀэ Африкэ зэгъэзэхуэжын

 
Къэрал КъуэхьапӀэ Африкэм хэтхэр
Бенин  
Буркина Фасо  
Гамбиэ  
Гана  
Гуинеэ  
Гуинеэ-Бисау  
Кабо-Верде  
Кот-д'Ивуар  
Либериэ  
Мауританиэ  
Мали  
Нигер  
Нигериэ  
Сант-Элен хы тӀыгухэр (Брит)  
Сенегал  
Сиеррэ-Лионе  
Того  

Курыт Африкэ зэгъэзэхуэжын

 
Анголэ  
Габон  
Камерун  
Конго (Киншаса)  
Конго (Браззавил)  
Сан-Томерэ Принсипирэ  
Курыт Африкэ Республикэ  
Чад  
Экуадор Гуинеэ  

КъуэкӀыпӀэ Африкэ зэгъэзэхуэжын

 
КъуэкӀыпӀэ Африкэ
Бурунди  
Галмудуг (Къэралу къалъытакъым)  
Джибути  
Каниэ  
Комор  
Маврикий  
Мозамбик  
Реиунион (Фрэндж)  
Руанда  
Сейшел хы тӀыгухэр  
Сомали  
Сомалилэнд (Къэралу къалъытакъым)  
Танзаниэ  
Уганда  
Эритреэ  
Эфиопиэ  

Ипшъэ Африкэ зэгъэзэхуэжын

 
Ботсвана  
Замбиэ  
Зимбабве  
Ишъхъэрэ Африкэ Республикэ  
Мадагаскар  
Майотта (Фрэндж)  
Малауий  
Намибиэ  
Суазилэнд  
Руанда  
Эпарсе хы тӀыгухэр (Фрэндж)