Гоуидзэ

(Гоуидзэр мыбы къыхэкIащ)

Гоуидзэ (лат-бз. muttum)[1][2][3] — псалъэ ерэ кIэщI псалъэуха къэралым и жылэм и мурадхэр къэзыгъэлъагъуэ. И нэхъыбэм гоуидзэр къэрал дэмыгъэм тетхауэ тетщ. Гоуидзэр сытхуэдэ бзэкIи птхы хъунущ, абы къыхэкIыу дыгъэкъухьэпIэ къэралхэм я гоуидзэхэр и нэхъыбапIэм латиныбзэкIэ ятх. Гоуидзэу иджыри пщIы хъунущ слоган ерэ зэгуэр зэрыпсэу щIыкIэ.

ГералдикэEdit

Япэу гоуидзэкIэ зэджэу щтар дэмыгъэ фигурэхэращ, ахэр къэрал гералдикэм игъусэу кърахьэкIхэт пщIэшхуэ зиIэу къэхъуа гуэрым и фэеплъу.

Иджрей зэманым гоуидзэкIэ зэджэр псалъэуха кIэщIщ, къэрал дэмыгъэм зэгуэркIэ епхыха Iам.

Гоуидзэр дэмыгъэм и щхьэкIэм ерэ и щIагъым кIэщIатхэ.

ГулъытэгъуэхэрEdit