Коралл тIыгу

Коралл тIыгу — тропикэ хыхэмрэ хышхуэхэмрэ, рифыщI организмхэм я псэукIэм къыхэхъукIа тIыгу. Коралл тIыгу хъуреибзэу е хъурей зэпычауэ щытхэм атоллкIэ йоджэ. Коралл тIыгухэм я нэхъыбапIэр Щэху хышхуэм и тропикэ Iыхьэращ здэщыIэр.

Коралл тIыгум и зы щытыкIэ (Атолл Япым и зы тIыгу)

КъызэрыхъуEdit

Коралл тIыгухэр къыщыхъум деж щытыкIитI блокIхэр — зыIэтынрэ зыкIэщIэкIынрэ.

Япэу зыщиIэтым деж кораллхэм я щхьэм щIы трищIэурэ дэкIуэтейуэращ. ЗыщыкIэщIэкIым деж тIыгум и бгъуагъым хэхъуэн уэрпхэм жьыхэм тIыгум къыIуахьэ сытхэм я фIыгъэкIэ.

Иджыри феплъEdit

ТехьэпIэхэрEdit

ЛитературэEdit

  • Игнатьев Г. М. Тропические острова Тихого океана. 270 напэ. Мэзкуу, 1978 гъэ.