ПцIы Горн (эсп-бз. Falso Cabo de Hornos) — къуапэ, архипелаг ЩIы МафIэм хэт тIыгу Хосте и ныкъуэтIыгу Хардим и ипшэ дыдэ пIэ.

Къуапэ Горнымрэ ПцIы Горнымрэ къыщыгъэлъэгъуауэ щIыпIэтхыпIэ

Къуапэ Горн дыдэр тIыгу цIыкIум телъщ. Ауэ ар зэIуаха иуж плъыхьакIуэ куэдым Хосте тIыгум и ипшэ ухыпIэр Горн къуапэрауэ ялъытэт. Иджырей зэман Iэзэ хыерс апхуэдэу щыуэжхэкъым. Езы Горн къуапэр АцIы Горн къуапэм километрэ 56-кIэ ипшэ-къуэкIыпIэкIэ нэхъ ишхъэрэу щылъщ.

КъуапэмкIэ щыIэ климатыр, архипелагым и адрей Iыхьэхэм щыIэм хуэдэщ — жьапшэу, уэшхырилэу щытщ, гъэмахуэр щIыIэтыIэу, щIымахуэр щабэу. Температурэр илъэсым и кIуэцIкIэ 0°С-рэ 15°С-рэ я зэхуакум дэтщ.

Щыугъэ щыIэми, Горн къуапитIри Ипшэ Америкэм и ипшэ кIэуххэу щытхэкъым. Ипшэ Америкэм и ипшэ дыдэ пIэуэ щытыр тIыгу цIыкIу зэхэт Диего-Рамирес и ипшэ дыдэ тIыгуращ, Ипшэ Америкэм и континент Iыхьэм и ипшэ дыдэ пIэр Фроуард къуапэрщ.

ТехьэпIэхэрEdit


Кординатхэр: 55°43′36″ ю. ш. 68°03′17″ з. д. / 55.726667° ю. ш. 68.054722° з. д. (G)