"Ипшэ Iэсетиэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
== Дунейпсо-дипломатиэмкӀэ и къэлъытэгъуэр ==
 
Ишъхъэрэ Осетиэм и хуитыныгъэр къзлъытэр [[Урысей|Урысейрэ]], [[Венесуэлэ|Венесуэлэрэ]], [[Никарагуа|Никарагуарэ]], [[Науру|Наурурэ]], абыхэм пэмыкӀыу [[Апхъаз|Апхъазым]] - къэрал ныкъуэ къэлъытэгъу щытыр.
 
[[Лъэпкъ Зэгуэтхэр, ЛъЗ|ЛъЗ-м]] и хабзэкӀэ, де-юре Ишъхъэрэ Осетиэм и шӀыпӀэр [[Курджы|Курджым]] хохьэ, абы и конституциэмкӀэ "Цхинвал куей" зицӀэ ([[Курджыбзэ|кур-бз.]] ''ცხინვალის რეგიონი'').
== Хэкумэтхыр ==
 
Ишъхъэрэ Осетиэм и шӀыпӀэр [[Къаукъазышхуэ бгытх|Къаукъазышхуэ бгытхым]] и ехыпӀэм хэлъ. ШӀыпӀэр нэхъыбаӀуэм къуэкӀэ-бгыкӀыу щыт. Климэтыр - курыт, шъышъылэм и шӀэӀэгъыр - 20 къыщыкӀэдзауэ -70 °C носыр, шышъхьэӀум и хуэбагъыр -+21 - 24 °C носыр.
 
Ишъхъэрэ Осетиэм и гъунапкъэхэр ипшъэмкӀэ [[Урысей|Урысейм]] Ӏохьэ, ишъхъэрэмкӀэ [[Курджы|Курджым]]. И шӀыпӀэм и инагъыр км² 3.900.
4

edits