"Иосиф" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
==Иосифым итхыдэ==
[[Библия]]кӀэ Иосифэр кӀэлэцӀыкӀу зэхъум иатэ [[Иаков]]ым ежьэр янэхь ичэсагъэр ишымкӀэ. зычэшгорэм Иосифым пкӀыхь илъэгъогъ жъуагъипшӀыкӀузэрэ [[тгъэ]]рэ [[мазэ]]рэ къыфэпшъылъых. Иосифым иатэ зэрэичэсагъэр Иосифым ишымэ шӀу ялъэгъугъэп. Иосифым ишыхэмэ Иосифэр яуджэгъогъ. Иосифым ишыхэмэ Иосифэр залъэгъом тыучыт яӀуагъ. Ар идагъэп яшнэхьыжъ. Иосифым ишыхэмэ псынэм радзэгъ Иосифэр. лъы иджанэ тафэхьи [[Иаков]]ым ратэгъ. [[Иаков]]ым раӀуагъ тгъужъым Иосифэр ищхэгъ. ЦӀыфгорэхэр псынэм къэблечэу зэхъум, Иосифэр псынэм къырагъкати Мысрым ([[Египет]]ым) яхьэгъ. Иосифэр Потифараым рашагъ. Потифарым ишъуз Иосифым къенэцӀэгъ. Иосифэр дэгъулънэу фэягъ. Ар Иосифым земдэм, Потифарым ишъуз хьэпсым кӀагъэцӀхьэнэу Иосифэр яриӀуагъ. Иосифэр хьэпсым кӀэсэу зэхъум нэбгитӀу къыӀукӀагъ пчыхь гъошъгъон горэ яӀагъэу. Иосифым пчэхь тӀури къафичэгъэкӀыжэгъ. А уахътэм Фараонэм пчыхь горэ илъэгъогъ игъэштагъэу. Пчыхьэу илъэгъугъэмкӀэ чэмибл псыгъохэу ящхы чэмибл пшэрыхэу. Фараонэм иӀуагъ Иосифым къыфашэнэу. къыфашэм Иосифым риӀуагъ Фараоным къэкӀот илъэсибл къемыщхытэу. Ащ икънэуыжь илъэсибл цӀыфхэр мэлацӀэ мэлъэтхэумэлӀэтхэу. Ащ фэшкӀэ Иосифым риӀуагъ Фараоным дэщхынрэ Ӏусрэ игъэухьэзырнэу. Фараонэм Иосифэр тхьэматэу хэӀуагъэу игъэхъогъ.
 
ХанаанымкӀэ мэлацӀэ малӀэхэрэ багъ. [[Иаков]]ым икӀалэхэмэ яриӀуагъ Мысыр ехынхэу дэщхынрэ псырэ шӀэщынхэу къырахнэу. Ахэр Мысым ехгъэх. яхыхэм къаӀуычагъ Иосиф. Иосифэр ахэмэ къашӀэжьгъэп, Иосифым къишӀэжьгъэх. Иосифэр япчэгъ. Иосифым яриӀуагъ ежьхэр бзэгохьых шпионых. ЯриӀуагъ яшныхьэкӀ Вениамин къахьнэу Мысыр. Вениамин къырахэхьым тгъуакӀо Иосифым риӀуи хьэпсым чигъэцӀхьэгъ, Иосифым адрэ ишыхэр Ханааным чигъэкӀыжьгъэх. Иосифым ишыхэр Ханааным чекӀыжьхэм [[Иаков]]ым Вениамин къэшъухьыжь яриӀуи Мысыр рирэхыжьгъэх. Иосифым илъэгъом ягъэ зэракӀрэ, яриӀуэтэжьэгъ зэрэ Иосифэр ежь. Иосифым ишыхэр Иосифым раӀуагъ зэрэчэгъожьхэрэ, къэтфэгъогъ гонэхьэу тшӀагъм фэшӀкӀэ. Иосифым яриӀуагъ Ханааным чикӀыжьнэхэу [[Иаков]]эр къыращэхнэу Мысыр. Мысыр [[Иаков]]эр къыращэхым фэпшӀылъгъэх [[Иаков]]эри Иосифым ишыхэри Иосифым. Иосифым ишӀагъ зэджарэ пчыхьэу илъэугъагъэ.
369

edits