"Иосиф" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
цӀ (r2.7.3) (робот добавил: la:Iosephus (patriarcha))
No edit summary
[[Иосиф]] йэ Юсыф йэ Иосыф ([[Иврит|ивр.]] יוֹסֵף‎, Yosef, Yôsēp̄, [[Арабский язык|араб.]] يوسف‎, Yusuf) — [[Библия]]мрэ [[Къуран]]эмрэ къаӀуатэ Иосифэр [[тхьэлӀыкӀу]]агъэу. [[Иосиф]]эр [[Иаков]]ым икӀэлагъ.
 
==Иосифым итхыдэ==
[[Библия]]кӀэ [[Иаков]]ым Иосифэр янэхь ичэсагъ икӀалэхэмкӀэ. зычэшгорэм Иосифым риӀуагъ ятэ [[Иаков]]ым пкӀыхьыу илъэгъогъ. а пкӀыхьымӀкэ жъуагъипшӀыкӀузэрэ [[тгъэ]]мрэ [[мазэ]]мрэ къыфэпшъылъых Иосифым.
[[Библия]]кӀэ Иосифэр кӀэлэцӀыкӀу зэхъум иатэ [[Иаков]]ым ежьэр янэхь ичэсагъэр ишымкӀэ. зычэшгорэм Иосифым пкӀыхь илъэгъогъ жъуагъипшӀыкӀузэрэ [[тгъэ]]рэ [[мазэ]]рэ къыфэпшъылъых. Иосифым иатэ зэрэичэсагъэр Иосифым ишымэ шӀу ялъэгъугъэп. Иосифым ишыхэмэ Иосифэр яуджэгъогъ. Иосифым ишыхэмэ Иосифэр залъэгъом тыучыт яӀуагъ. Ар идагъэп яшнэхьыжъ. Иосифым ишыхэмэ псынэм радзэгъ Иосифэр. лъы иджанэ тафэхьи [[Иаков]]ым ратэгъ. [[Иаков]]ым раӀуагъ тгъужъым Иосифэр ищхэгъ. ЦӀыфгорэхэр псынэм къэблечэу зэхъум, Иосифэр псынэм къырагъкати Мысрым ([[Египет]]ым) яхьэгъ. Иосифэр Потифараым рашагъ. Потифарым ишъуз Иосифым къенэцӀэгъ. Иосифэр дэгъулънэу фэягъ. Ар Иосифым земдэм, Потифарым ишъуз хьэпсым кӀагъэцӀхьэнэу Иосифэр яриӀуагъ. Иосифэр хьэпсым кӀэсэу зэхъум нэбгитӀу къыӀукӀагъ пчыхь гъошъгъон горэ яӀагъэу. Иосифым пчэхь тӀури къафичэгъэкӀыжэгъ. А уахътэм Фараонэм пчыхь горэ илъэгъогъ игъэштагъэу. Пчыхьэу илъэгъугъэмкӀэ чэмибл псыгъохэу ящхы чэмибл пшэрыхэу. Фараонэм иӀуагъ Иосифым къыфашэнэу. къыфашэм Иосифым риӀуагъ Фараоным къэкӀот илъэсибл къемыщхытэу. Ащ икънэуыжь илъэсибл цӀыфхэр мэлацӀэ мэлӀэтхэу. Ащ фэшкӀэ Иосифым риӀуагъ Фараоным дэщхынрэ Ӏусрэ игъэухьэзырнэу. Фараонэм Иосифэр тхьэматэу хэӀуагъэу игъэхъогъ.
Иосифым ишыхэр ехъупсагъэх Иосифым [[Иаков]]ым зэрэичэсагъэм фэшкӀэ. ахэмэ Иосифыр яуджэгъогъ.
 
[[Библия]]кӀэ Иосифэр кӀэлэцӀыкӀу зэхъум иатэ [[Иаков]]ым ежьэр янэхь ичэсагъэр ишымкӀэ. зычэшгорэм Иосифым пкӀыхь илъэгъогъ жъуагъипшӀыкӀузэрэ [[тгъэ]]рэ [[мазэ]]рэ къыфэпшъылъых. Иосифым иатэ зэрэичэсагъэр Иосифым ишымэ шӀу ялъэгъугъэп. Иосифым ишыхэмэ Иосифэр яуджэгъогъ. Иосифым ишыхэмэ Иосифэр залъэгъом тыучыттыукӀыт яӀуагъ. Ар идагъэп яшнэхьыжъ. Иосифымащ ишыхэмэфэшкӀэ Иосифэр псынэм радзэгъ Иосифэррадзагъ. лъы иджанэ тафэхьи джанэр [[Иаков]]ым ратэгъ. [[Иаков]]ым раӀуагъ тгъужъым Иосифэр ищхэгъ. ЦӀыфгорэхэр псынэм къэблечэукъэблэкӀхыу зэхъум,Иосифэр Иосифэрялъэгъуи псынэм къырагъкатикъырахыжьи Мысрым ([[Египет]]ым) яхьэгъ. ау Иосифэр ПотифараымахъчэкӀэ яшагъ. Иосифэр Потифарым фэлэжагъ рашагъМысрымкӀэ. Потифарым ишъуз Иосифым къенэцӀэгъ. Иосифэр дэгъулънэудэгъолъныу фэягъ. Ар Иосифым земдэм, Потифарым ишъуз хьэпсым кӀагъэцӀхьэнэукӀаригъэцӀхьагъ Иосифэр яриӀуагъ. Иосифэр хьэпсым кӀэсэу зэхъумкӀэсыу нэбгитӀу къыӀукӀагъӀукӀагъ пчыхь гъошъгъон горэ яӀагъэуяӀагъыу. Иосифым пчэхьпчыхь тӀури къафичэгъэкӀыжэгъ. А уахътэм Фараонэм пчыхь горэ илъэгъогъ игъэштагъэуигъэштагъыу игъэщынагъыу. ПчыхьэуПчыхьыу илъэгъугъэмкӀэ чэмибл псыгъохэу ящхы чэмибл пшэрыхэу. Фараонэм иӀуагъ Иосифым къыфашэнэукъыфашэныу. къыфашэм Иосифым риӀуагъ Фараоным къэкӀот илъэсибл къемыщхытэукъемыщхытыу. Ащ икънэуыжь илъэсибл цӀыфхэр мэлацӀэ мэлӀэтхэумэлӀэтхыу. Ащ фэшкӀэ Иосифым риӀуагъ Фараоным дэщхынрэ Ӏусрэ игъэухьэзырнэу. Фараонэм Иосифэр тхьэматэу хэӀуагъэу игъэхъогъ.
ХанаанымкӀэ мэлацӀэ малӀэхэрэ багъ. [[Иаков]]ым икӀалэхэмэ яриӀуагъ Мысыр ехынхэу дэщхынрэ псырэ шӀэщынхэу къырахнэу. Ахэр Мысым ехгъэх. яхыхэм къаӀуычагъ Иосиф. Иосифэр ахэмэ къашӀэжьгъэп, Иосифым къишӀэжьгъэх. Иосифэр япчэгъ. Иосифым яриӀуагъ ежьхэр бзэгохьых шпионых. ЯриӀуагъ яшныхьэкӀ Вениамин къахьнэу Мысыр. Вениамин къырахэхьым тгъуакӀо Иосифым риӀуи хьэпсым чигъэцӀхьэгъ, Иосифым адрэ ишыхэр Ханааным чигъэкӀыжьгъэх. Иосифым ишыхэр Ханааным чекӀыжьхэм [[Иаков]]ым Вениамин къэшъухьыжь яриӀуи Мысыр рирэхыжьгъэх. Иосифым илъэгъом ягъэ зэракӀрэ, яриӀуэтэжьэгъ зэрэ Иосифэр ежь. Иосифым ишыхэр Иосифым раӀуагъ зэрэчэгъожьхэрэ, къэтфэгъогъ гонэхьэу тшӀагъм фэшӀкӀэ. Иосифым яриӀуагъ Ханааным чикӀыжьнэхэу [[Иаков]]эр къыращэхнэу Мысыр. Мысыр [[Иаков]]эр къыращэхым фэпшӀылъгъэх [[Иаков]]эри Иосифым ишыхэри Иосифым. Иосифым ишӀагъ зэджарэ пчыхьэу илъэугъагъэ.
 
ХанаанымкӀэ мэлацӀэ малӀэхэрэ багъ. [[Иаков]]ым икӀалэхэмэ яриӀуагъ Мысыр ехынхэуехынхыу дэщхынрэ псырэ шӀэщынхэушӀэщынхыу къырахнэуфахьныу. Ахэр Мысым ехгъэх. яхыхэм къаӀуычагъ ИосифИосифэр. Иосифэр ахэмэ къашӀэжьгъэп, Иосифым къишӀэжьгъэх. Иосифэр япчэгъ. Иосифым яриӀуагъ ежьхэр бзэгохьых шпионых. ЯриӀуагъ яшныхьэкӀ Вениамин къахьнэукъахьныу Мысыр. Вениамин къырахэхьымкъахьым тгъуакӀо Иосифым риӀуи хьэпсым чигъэцӀхьэгъ, Иосифым адрэ ишыхэр Ханааным чигъэкӀыжьгъэх. Иосифым ишыхэр Ханааным чекӀыжьхэм [[Иаков]]ым Вениамин къэшъухьыжь яриӀуи Мысыр рирэхыжьгъэхригъэхыжьгъэх. Иосифым илъэгъом ягъэ зэракӀрэ, яриӀуэтэжьэгъ зэрэ Иосифэр ежь. Иосифым ишыхэр Иосифым раӀуагъ зэрэчэгъожьхэрэ, къэтфэгъогъ гонэхьэу тшӀагъмпсынэм фэшӀкӀэзэрадзагъэр. Иосифым яриӀуагъ Ханааным чикӀыжьнэхэучикӀыжьнэхыу [[Иаков]]эр къыращэхнэукъыращэхныу Мысыр. Мысыр [[Иаков]]эр къыращэхым фэпшӀылъгъэх [[Иаков]]эриымри Иосифым ишыхэри Иосифым. Иосифым ишӀагъ зэджарэ пчыхьэупчыхьыу илъэугъагъэ.
 
[[be:Іосіф, сын Якава]]
369

edits