"Иосиф" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

No edit summary
 
==Иосифым итхыдэ==
[[Библия]]кӀэ [[Иаков]]ым Иосифэр янэхь ичэсагъикӀэсагъ икӀалэхэмкӀэ. зычэшгорэмзычэщыгорэм Иосифым риӀуагъ ятэ [[Иаков]]ым пкӀыхьыу илъэгъогъилъэгъугъэр. а пкӀыхьымӀкэ жъуагъипшӀыкӀузэрэ [[тгъэ]]мрэ [[мазэ]]мрэ къыфэпшъылъых Иосифым.
Иосифым ишыхэр ехъупсагъэх Иосифым [[Иаков]]ым зэрэичэсагъэмзэрэикӀэсагъэм фэшкӀэ. ахэмэ Иосифыр яуджэгъогъ.
 
Иосифым ишыхэмэ Иосифэр залъэгъом тыукӀыт яӀуагъ. Ар идагъэп яшнэхьыжъ. ащ фэшкӀэ Иосифэр псынэм радзагъ. лъы иджанэ тафэхьи джанэр [[Иаков]]ым ратэгъ. [[Иаков]]ым раӀуагъ тгъужъым Иосифэр ищхэгъ. ЦӀыфгорэхэр псынэм къэблэкӀхыу Иосифэр ялъэгъуи псынэм къырахыжьи Мысрым ([[Египет]]ым) яхьэгъ. ау Иосифэр ахъчэкӀэ яшагъ. Иосифэр Потифарым фэлэжагъ МысрымкӀэ. Потифарым ишъуз Иосифым къенэцӀэгъ. Иосифэр дэгъолъныу фэягъ. Ар Иосифым земдэм, Потифарым ишъуз хьэпсым кӀаригъэцӀхьагъ Иосифэр. Иосифэр хьэпсым кӀэсыу нэбгитӀу ӀукӀагъ пчыхь гъошъгъон горэ яӀагъыу. Иосифым пчыхь тӀури къафичэгъэкӀыжэгъ. А уахътэм Фараонэм пчыхь горэ илъэгъогъ игъэштагъыу игъэщынагъыу. Пчыхьыу илъэгъугъэмкӀэ чэмибл псыгъохэу ящхы чэмибл пшэрыхэу. Фараонэм иӀуагъ Иосифым къыфашэныу. къыфашэм Иосифым риӀуагъ Фараоным къэкӀот илъэсибл къемыщхытыу. Ащ икънэуыжь илъэсибл цӀыфхэр мэлацӀэ мэлӀэтхыу. Ащ фэшкӀэ Иосифым риӀуагъ Фараоным дэщхынрэ Ӏусрэ игъэухьэзырнэу. Фараонэм Иосифэр тхьэматэу хэӀуагъэу игъэхъогъ.
369

edits