"Титикакэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
 
'''Титикакэ''' ({{lang-es|Titicaca}}, {{lang-qu|Titiqaqa}}, {{lang-ay|Titiqaqa}}) - [[Ипшъэ Америкэ|Ипщэ Америкэм]] псынэпс псыитхэм щынэхъиндыдэщ<ref>[http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5080/ Lake Titicaca], на сайте Всемирного наследия ЮНЕСКО.</ref>. Гуэлу хъуам етӀыуанэ увыпӀэр щиӀыгъщ. Мы псым ицӀэр [[кечуэ]] лъэпкъым и бзэм [[пумэ]] [[къыр]] жоу къокӀ (тити - пумэ, кака - къыр).
 
==Тхыдэ==
[[ФайлFile :Cieza-de-Leon-Titicaca.jpg|Еуропэмthumb|220px|Еуропехэм гуэлыр япэдыдэу зэралъэгъуауэщыта сурэт (1553)]]
 
Титикакэ псыитыр [[Андытх|Андытхым]] [[Перу|Перумрэ]] [[Бэливиэ|Бэливиемрэ]] язэхуакум дэт метрэ 3812-м зи лъэгагъ [[бгыуан|бгыуанышхуэм]] итщ. Псыщхьэм иинагъыр км² 8300 мэхъу. ЩӀэныгъэлӀхэм щӀыпӀэ щытыкӀэхэм (топографие), псэущхьэхэм, химиэ зэхэлъыкӀэм щыкӀэлъыплъым къагъэунэхуащ Титикакэр зы уахътэ гуэрым хылъэу зэрыщытар метрэ 3750-кӀэ нэхъ лахъшэу итыу. ЩӀэныгъэлӀхэм зэрабжымкӀэ Титикакэр илъэс милыуанищэ ипэ хым щыщу щытащ. Иджыри къыздэсым а псым хэс псэущхьэхэр янэхъыбапӀэмкӀэ [[хыхэс бдзэжьей|хыхэс бдзэжьейхэщ]], [[хыхэс алыркъэш теплъэ|хыхэс алыркъэш теплъэм]] щыщхэщ. Щыхьэт тхуэхъунущ псы Ӏуфэм къекӀуэкӀ псыпыхупӀэхэр, къэнэжа псэущхьэ диижахэр. Андытхыр [[бгытещӀэ|бгытещӀэщӀэщ]], ди уахътэми къокӀ, икӀыхьагъ псоми щызэхуэмыдэми (ипщэмкӀэ - нэхъ хуэмэу, ищхъэрэмкӀэ - нэхъ хуабжьэу) хохъуэ.
 
==Примечания==
{{Reflist}}
{{примечания}}
 
{{Geo-stub}}
 
[[Категориэ:Ипщэ Америкэм и псыхъурейхэр]]
1,526

edits