"Тепсэлъэхьыгъуэ:Мышгыч" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
(Created page with "Щхьэ шэшэнхэр мышгычу тха? Къэбэрдейм псоми зэраIуэмкIэ шэшэнщ ахэр. Езы шэшэнхэм я уикипедиэми,...")
 
Щхьэ шэшэнхэр мышгычу тха? Къэбэрдейм псоми зэраIуэмкIэ шэшэнщ ахэр. Езы шэшэнхэм я уикипедиэми, урыс уикипедиэм уиплъэми, урысыбзэ псалъэ чеченцы-р адыгэцIэ шэшэным къытехъукIауэ ябж. Мышгыч ерэ нэхъ зэрыжаIэмкIэ мышкъышхэкIэ Къэбэрдейм зэджэр ингушхэращ, ерэ ингушхэри шэшэнхэри зэгъусэу щыжаIэм дежщ (нэхъ пэжу пIуатэм мышкъышыр вайнах псалъэращ зыпэкIуэр). [[ЦӀыхухэт:Albora7|Albora7]] ([[ЦӀыхухэт тепсэлъэхьыгъуэ:Albora7|talk]]) 09:40, 2 Мэлыжьыхьым и 2014 (MSK)
:Еплъ, еджэ мис мыбым [https://kbd.wikipedia.org/wiki/ЦӀыхухэт_тепсэлъэхьыгъуэ:Chereck Тепсэлъыхьыгъуэ]. ӀуэрыӀуатэм, хъыбарыжьхэм, псалъэшэрыуэхэм нэгъунэ шэшэнхэр зэрыхэтыр ''МЫШГЫЧ''. Шэшэн псалъэр адыгэбзэм къызэрхэкӀар гупшысэ къуэдейщ, ар гъэзэнщӀауэ, къэгъэунэхуауэ щыткъым! [[ЦӀыхухэт:Богупс|Богупс]] ([[ЦӀыхухэт тепсэлъэхьыгъуэ:Богупс|talk]]) 15:43, 2 Мэлыжьыхьым и 2014 (MSK)
1,526

edits