"Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэр" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
 
== Джабэ Лъэбакъуэ ==
ПсымДжабэ Лъэбакъуэ — псым ауэ къыхэщ, джабэ цIыкIухэщ. ЦIырыIуэ щэхъуар IуэрыIуатэщ, а джабэхэм деж эспан кхъухь дыщэ зэрыз щIилъэфауэ. А кхъухьыркхъухь IуэрыIуатэхэм я фIыгъэкIэ, хыерсылI куэдым джабэхэр къаплъыхьауэ щтащ, иджыри къаплъыхь къагъуэтын яфIэщIу.
 
== Псэущхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ ==
4,027

edits