"Гаван" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
(Created page with "280px|thumb|Гавань '''Га́вань''' — псылъэм и акваториэм и Iыхьэ. ГаванкIэ зэджэ...")
 
No edit summary
[[File:Capri.harbour.from.above.arp.jpg|280px|thumb|Гавань]]
 
'''Га́вань''' — псылъэм и акваториэм и Iыхьэ. А псалъэр хыжьэм и хэкумэтх цIэ куэдым къыщагъэсэбэп.
 
ГаванкIэ зэджэр портым и акваториеращ, абы хеубыдэр кхъухьхэр Iуфэм Iухьэжа иуж здэщыт, ахэр щаунэщIыж е из щащIыж, цIыхухэр щитIысхьэ къыщикIыж пIэхэр. Зы портым псалъэ папщIэ гавань куэд иIыфынущ. Гаваньым кхъухэр зэман куэдкIэ щыщыт хъунущ. Гаваньхэм щхьа къыхах уэрп ерэ жьы ин здыдэмыхьэфын хылъэ.
 
Гаваньхэр IэрыщIэу ерэ езыуэ къэхъуакIэ зэщхьэщедзхэр. Абы нэмыщI гаванькIэ йоджэхэ езыуэ къэхъуа [[Хылъэ|хылъэхэм]]. А псалъэр хэкумэтх цIэ куэдым къыщагъэсэбэп.
 
IэрыщI гаваньхэр щащIхэр порт папщIэу щытынхэ щхьащ. Нэхъ жьы дыдэ гаваньу ябж илъэс 4500 (илъэс 2 600 ди лъэхъэнэм и пэ) [[Хы плъыжь|Хы Плъыжьым]] дей IуащIыхьауэ щта гаваньыр.
 
Иджыпсту IэрыщI гавань щыIэхэм нэхъ ин дыдэу ябж [[Дубай]] и гавань «Джебел Али». Абы нэмыщI [[Роттердам]], [[Хюстон]], [[Лос-Анджелес]], [[Сидней]] къалэхэм я гаваньхэри нэхъ ин дыдэ IэрыщI гаваньхэм хабжэ.
 
Езыуэ къэхъуа гаваньу ябжхэр, гавань хым ерэ хыжьэм щIыкIэ кууэ къыгугъэщхьэхукIауэ щытхэр. Апхуэдэ гаваньхэм куэд щIауэ пщIэщхуэ яIэщ. Апхуэдэ гаваньхэм я Iуфэм къыщыхъуащ къалэшхуэ Iэджи.
 
Дунейм гавань тетхэм нэхъ псынщIэу лажьэу ябж [[Шанхай]] къалэм и гаваньыр<ref>[http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/worldportrankings%5F2006.xls AAPA World Port Rankings 2006]</ref>.
 
== Гулъытэгъуэ ==
{{reflist}}
4,027

edits