"Сыхьэт зонэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

цӀ
бот: избранная статья uk:Часовий пояс; косметические изменения
цӀ (Albora7 moved page Зэманыгъуэр to Сыхьэт зонэ)
цӀ (бот: избранная статья uk:Часовий пояс; косметические изменения)
[[FileФайл:Standard time zones of the world.png|thumb|500px|Сыхьэт зонэхэр]]
 
'''Сыхьэт зонэ''' псалъэм гурыIуэгъуитI иIэщ.
И нэхъыбапIэм административнэ сыхьэт зонэращ нэхъ хэгъэхукIауэ ябжыр. Иджы зэманыр зэтраухуэ Дунейпсэ координированэ зэманым (UTC) къагъэсэбэпу. Иныкъуэ къэралхэм гъэмахуэм я сыхьэтхэр зы сыхьэткIэ япэ ирагъэшри, щIымахуэм ирагъэкIуэтыж мыхьэнэншэу току ямыгъэкIуэдынхэ щхьа.<ref>[http://worldtimezone.com/wtz020.php World Time Zone Map by Sections and current time- WTZ Section 20 — 12 hour format.]</ref>
 
== Зэрызэхадз щIыкIэхэр ==
[[FileФайл:Time zones in Russia, difference with standard time.gif|thumb|400px|Урысейм и сыхьэт зонэхэр]]
Дуней псор меридианхэм къазэрыхэкIыу 24 сыхьэт зонэкIэ угуэшахэщ. Зы сыхьэт зонэм уикIыу адрейм укIуэм, дакъикъэм и мыхьэнэр къонэ, сыхьэтыращ е зы сыхьэткIэ хэхъуэр ерэ хэщIыр. Ауэ къэрал гуэрхэри щыIащ дакъикъэ 30-кIэ е 45-кIэ къащхьэщыкIхэу.
 
Ишхъэрэрэ Ипшэрэ полюсхэм меридианхэр зы пIэм деж щызэхохьэжхэри, а щIыпIэхэм сыхьэт зонэхэм я мыхьэнэр щокIуэд. ЗэралъытэмкIэ а щIыпIэм дунейпсо зэман къыщагъэсэбэпын хуейуэ ябж, ауэ Ипшэ полюсым ит станциэ амундсен-Скоттым ЩIэ Зелэндым и сыхьэт зонэращ къигъэсэбэпр.
 
== Сыхьэт зонэхэр зэмылIэужыгъуэ къэралхэм ==
'''Зи щIыпIэхэр зы сыхьэт зонэм нэхърэ нэхъыбэм ит, къэралхэр:'''
 
|}
 
== ТехьэпIэхэр ==
* [http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-LT.1-2014-PDF-E.pdf LEGAL TIME 2014 {{ref-en}}]
* [http://www.worldtime.com/ Сыхьэт зонэхэмкIэ дэIэпыкъуэгъу]
* [http://www.timezonesworldwide.com/time-zone-converter/ Сыхьэт зонэхэм я конвертиор]
 
== Гулъытэгъуэхэр ==
{{reflist}}
 
[[Категориэ:Хэкумэтх]]
 
{{Link FA|uk}}
3,035

edits