"Адыгэбзэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Гъэтэрэзыгъуэ хэхыжыныр 40018 цӀыхухэт Adamsa123 (тепсэлъыхьыгъуэ)
(Гъэтэрэзыгъуэ хэхыжыныр 40018 цӀыхухэт Adamsa123 (тепсэлъыхьыгъуэ))
 
== Адыгэбзэ Диалектхэр ==
**[[КӀахыбзэ]]
*[[Прото-Адыгэбзэ]]
***Хы Шӏуцӏэм идэжь ӏутыхэр
**[[КӀахыбзэ]]
***[[Нэтхъуаджэбзэ]]
***Хы Шӏуцӏэм идэжь ӏутыхэр
****[[НэтхъуаджэбзэШапсыгъэбзэ]]
*****Шапсыгъэ-цӏыкӏу шху (Шапсыгъэмэ ячӏыгужъ ычӏэгъ, [[Хы ФӀыцӀэ|Хы Шӏуцӏэ]]м идэжьыпшӏэ)
****[[Шапсыгъэбзэ]]
*****Шапсыгъэ шхуКӏэмгуе-шапсыгъ (Шапсыгъэмэ ячӏыгужъячӏыгужърэ Кӏэмгуемэ ячӏыгужърэ ыпшӏэязыфагу)
****Шапсыгъэ-цӏыкӏу (Шапсыгъэмэ ячӏыгужъ ычӏэгъ, [[Хы ФӀыцӀэ|Хы Шӏуцӏэ]]м идэжь)
*****Кӏэмгуе-шапсыгъ (Шапсыгъэмэ ячӏыгужърэ Кӏэмгуемэ ячӏыгужърэ языфагу)
*****[[Кфар Камэм ишапсыгъэбзэ]]
*****Шапсыгъэ-цӏыкӏу (Шапсыгъэмэ ячӏыгужъ ычӏэгъ, [[Хы ФӀыцӀэ|Хы Шӏуцӏэ]]м идэжь)
*****[[ХьакӀуцубзэ]]
*****[[Кфар Камэм ишапсыгъэбзэ]]
***[[Псыжъ]]ым идэжь ӏутыхэр
*****[[ХьакӀуцубзэ]]
***[[Бжъэдыгъубзэ]]
***[[Псыжъ]]ым идэжь ӏутыхэр
****[[БжъэдыгъубзэКӀэмыгуябзэ]]
****[[КӀэмыгуябзэАбдзахэбзэ]]
**[[Къэбэрдеибзэ]]
****[[Абдзахэбзэ]]
***Къэбэрдейбзэхэр
**[[Къэбэрдеибзэ]]
***[[Бэслъыныйбзэ]]
***Къэбэрдейбзэхэр
***[[Бэслъыныйбзэ]]
 
== Дифтонгхэр ==
369

edits