"Урысей" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
|Гулъытыгъуэ = <references/>
}}
'''Урысей''' ({{Lang-ru|Россия}}, и цӀэдыдэр псоуэ - '''Урысей Федерациэ''', кӀэкӀыу '''УФ''') — [[Къэрал|къэрал]], къуэкӀыпӀэ [[Еуропэ|Еуропэмрэ]] ипшъэ [[Азиэ|Азиэмрэ]] хэт. И шӀыпӀэм и инагъыр 17 075 400 км² — абымкӀэ Урысейр дунейм нэхъ и къэрал нэхъ ину щыт. Джылу исыр, 2010 гъэмкӀэ - цӀыху 141 927 297 (9-нэ дунейм).
 
== Хэкумэтхыр ==
 
Урысейр [[Еуразиэ|Еуразиэм]] хэт, континентым и 1/3 хуэдиз иубыду. ХэкумэтхымкӀэ и пӀэр - континент-курытыгъу, океан-курытыгъу къалъытэр.
 
И гъунапӀэхэр: ипшъэм — [[хыпэ Челускин]] (материкым; гъунапӀэхэр [[Хы тӀыгу зэхэт Франц-Иосиф|Хы тӀыгу зэхэт Франц-Иосиф]] — [[хыпэ Флигели]], [[Рудолф и хы тӀыгу|Рудолф и хы тӀыгум]]), къэхьэпӀэм — Песчанэ хы тӀыгуныкъуэм и пэ ([[Калининград къэрал|Калининград къэралым]]), къуэкӀыпӀэм — [[Дежнев хыпэ|Дежнев хыпэ]], ишъхъэрэм — пӀэ, Къаукъаз Ӏуашъхьэшхуэхэм хэт ([[Дагъыстан|Дагъыстанымрэ]] [[Азэрбиджан|Азарбиджанымрэ]] я гъунапкъэм).
 
Урысейм и призедентхэм я тхылъ:
* [[Борис Елцин|БрисБорис Елцин]] — 1991—1999;
* [[Владимир Путин]] — 2000—2008;
* [[Дмитрий Медведев]] — 2008 щыкӀэдзауэ — къыздынэс
4

edits