"Адыгэбзэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

== Хьарыф ЗэхъокIыгъэхэ ==
{{Main|Прото-Адыгэбзэ}}
[[File:CircassianDialectsDifferences.jpg|300px|thumb]]
*КӀахыбзэ '''a ↔ э''' East: ''адыгабзэ ↔ aдыгэбзэ''; ''бай ↔ бей''; ''аслъан ↔ аслъэн''; къэплъан ↔ къаплъэн; ''дунай ↔ дуней''; ''тхьакӀум ↔ тхьэкӀумэ''; ''хьарыф ↔ хьэрф''; ''тхьаркъо ↔ тхьэрыкъуэ''; ''Ӏай ↔ Ӏей''; ''хьамлыу ↔ хьэмбылу''; ''хьау ↔ хьэуэ''
*КӀахыбзэ '''ы ↔ э''' East: ''ны ↔ анэ''
369

edits