"Урысыбзэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
| ISO3 = rus
}}
'''Урысыбзэ''' - [[Урысей|Урысейм]] и [[бзэ|бзэ]] нэхъыщхьэщ. Урысыбзэм Урысейм ис [[урыс|урысхэм]] я [[анэдэлъхубзэ|анэдэлъхубзэщ]], абы щынэмыщӀауэ адрей лъэпкъхэми ящӀэ, иропсалъэ. Урысыбзэращ лъэпкъ зэмылӀэужьыгъу Урысейм исхэр зэрызэпсалъэр.
 
== Алфавит ==
[[Category:Бзэхэр]]
[[Category:Wp/kbd]]
 
[[af:Russies]]
[[an:Idioma ruso]]
4

edits