"Хьэщомыщ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Removing | accessdate = from a simple hyperlink. This is not {{cite web}}, the parameter wouldn't work.
(Another dead link. Fixed.)
(Removing | accessdate = from a simple hyperlink. This is not {{cite web}}, the parameter wouldn't work.)
 
'''Хьэщомыщ''' е '''Къаплъэн''' ({{lang-lat|Panthera tigris}}) — [[псэущхьэшххэр|псэущхьэшх]] [[шэрыпӀхэр|шэрыпӀхэм]] ящыщ джэдуушхуэщ, [[пантерэхэр|пантерэ]] лъэпкъым къахэкӀыу.
 
Мы лӀэужьыгъуэхэм ящыщхэм къахокӀ джэду лъэпкъым щыщ нэхъ индыдэ псэущхьэхэр. Хьэщомыщыр дунейм и нэхъ ин псэущхьэшххэм ящыщщ, япэ итхэр и инагъкӀэ [[мыщэхэр]]ащ (хужьымрэ гъуабжэмрэ). КъыхагъэкӀщ лӀэужьыгъуэ къуэдзиплӀ, абыхэм ящыщу XXI лӀэкӀыгъуэм къынэсар хы къуэдей, я бжыгъэр мин 4-6,5 фӀэмыкӀыу<ref>[http://web.archive.org/web/20090706065433/http://www.iucnredlist.org/details/136899/0/full The IUCN Red List of Threatened Species, |accessed accessdate =on 2009-10-06]</ref>, абыхэм я нэхъыбэр бжыгъэкӀэ [[бенгал хьэщомыщ|бенгал хьэщомыщыращ]], зэщӀеубыдэр 40% [[лӀэужьыгъуэ]] псом и бжыгъэм.
 
[[Дунейпсом хъумэнхэм я тхылъ]]ым хатхащ XX лӀэщӀыгъуэм, 2012 гъэм къызэрнэхумкӀэ хьэщомыщхэм ещэкӀуэныр теубыдауэ щытщ дунейпсом.
100

edits