"Рембрандт" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
| и цӀэдыдэр = [[Нидерландыбзэ|нидер-бз.]] ''Rémbrándt Hármenszoon van Rijn''
| и лэжьыгъэр = художник
| къыщыхъуар = 1606 бадзэуэгъуэм и 15
| къыздэхъуар = [[Лейден]], [[Нидерлэндхэ|Нидерлэндхэм]]
| дунейм щехыжар = 1669 жэпуэуэгъуэм и 4
| дунейм здехыжар = [[Амстердам]], [[Нидерлэндхэ|Нидерлэндхэм]]
| къэрал зыщыщыр = [[Нидерлэндхэ]]
428

edits