Open main menu

Changes

no edit summary
|КъызыгуэчӀар = [[Бритэнышхуэ]]
|Щхьэхуитыныгъэм ирагъэхьэлӀа = [[Малайэ Федерацие|Малайэ Федерацием]] [[Мердека Махуэ|ищхьэхуитыныгъэ]]
|Къалэ нэхъыщъхьэр = [[КуалаКӀуалэ-ЛумпурЛымпӀур]]
|ӀэнатӀэ хабзэр = [[федерациэ]] [[конституциэ пащтыхьей]]
|Къалэ нэхъ инхэр = [[КуалаКӀуалэ-ЛумпурЛымпӀур]]
|Тхьэмадэхэм я пӀэхэр = Янг ди-Пертуан Агонг</br>Премиер-министр
|Тхьэмадэхэр = [[Абдулла аль-Хьэж]]</br>[[Мохатхир Мохьэмэд]]
241

edits