"Рабий Iул-аууал" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

-|links
(-|links)
 
 
== Мулид ==
[[File:MiladUnnNabi.jpg|thumb|links|Мулид махуэр Индиэм]]
Муслъым суннитхэм [[Мухьэмэд Бехъымбар]] (с.а.у.) къыщалъхуа махуэу ягъафIэр Рабий Iул-аууал мазэм и махуэ 12-нэр. Муслъым шиитхэм мулид махуэр щащIыр мазэм и махуэ 17-нэращ. Иныкъуэхэм бехъымбарыр къыщалъхуа махуэр пэж дыдэу зэрамыщIэм щхьа, мазэм и япэ махуэм щыщIэдзауэ мазэм и махуэ кIэухым нэс, махуэу хъаур ягъафIэу ирах.
 
100

edits