"Планиметрие" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
'''Планиметрие''' (латиныбзэ псалъэмрэ грекыбзэ псалъэмрэ къатекӀащ) — геометрием щыщу гущӀыӀу захуэ пкъыгъуэхэр зыдж Ӏыхьэщ.
 
==Литературэ==
*Геометрие, япэ ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӏэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӏэ. Налшык - 1954.
 
[[Category:Геометрие]]
141

edits