Тамилыбзэ

Тамилыбзэ
Зэрзэджэр: தமிழ் (t̪ɐmɨɻ)
Къэралхэр: Индиэ, Шри-Ланкэ, Сингапур, Мэлайзиэ, Кениэ.
Хэкухэр: Ипщэ Азиэ, Ипщэ-КъуэкӀыпӀэ Азиэ, Африкэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: ~70 млн
Рейтингыр: 17
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Дравидыбзэ унагъуэ
Ипщэ-Дравидыбзэ къудамэ
Тамил-каннадыбзэ гуп
Тхыбзэр: тамил тхыпкъэ
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: там 655
ISO 639-1: ta
ISO 639-2: tam
ISO 639-3: tam