Га́ван — псылъэм и акваториэм и Iыхьэ. А псалъэр хыжьэм и хэкумэтх цIэ куэдым къыщагъэсэбэп.

Гаван

ГаванкIэ зэджэр портым и акваториеращ, абы хеубыдэр кхъухьхэр Iуфэм Iухьэжа иуж здэщыт, ахэр щаунэщIыж е из щащIыж, цIыхухэр щитIысхьэ къыщикIыж пIэхэр. Зы портым псалъэ папщIэ гавань куэд иIыфынущ. Гаваным кхъухэр зэман куэдкIэ щыщыт хъунущ. Гаванхэм щхьа къыхах уэрп ерэ жьы ин здыдэмыхьэфын хылъэ.

Гаванхэр IэрыщIэу ерэ езыуэ къэхъуакIэ зэщхьэщедзхэр.

IэрыщI гаванхэр щащIхэр порт папщIэу щытынхэ щхьащ. Нэхъ жьы дыдэ гавану ябж илъэс 4500 (илъэс 2 600 ди лъэхъэнэм и пэ) Хы Плъыжьым дей IуащIыхьауэ щта гаваныр.

Иджыпсту IэрыщI гаван щыIэхэм нэхъ ин дыдэу ябж Дубай и гавань «Джебел Али». Абы нэмыщI Роттердам, Хюстон, Лос-Анджелес, Сидней къалэхэм я гаванхэри нэхъ ин дыдэ IэрыщI гаванхэм хабжэ.

Езыуэ къэхъуа гавану ябжхэр, гавань хым ерэ хыжьэм щIыкIэ кууэ къыгугъэщхьэхукIауэ щытхэр. Апхуэдэ гаванхэм куэд щIауэ пщIэщхуэ яIэщ. Апхуэдэ гаваньхэм я Iуфэм къыщыхъуащ къалэшхуэ Iэджи.

Дунейм гаван тетхэм нэхъыбэ ахъшэ зэригъэкIуэкIыу ябж Шанхай къалэм и гаваныр[1].

СурэтылъэEdit

ГулъытэгъуэEdit