Нобэ и статья хэхар

Dolmen Russia Kavkaz Jane 2.jpg

Адыгэ лъэпкъыжьхэм я тхыдэмывэ лъэхъэнэм (илъэс мелуан 2.5-рэ ипэкІэ щыщІэдзауэ) къыщlедзэри — гъущІ лъэхъэнэм (ди лъэхъэнэм ипэкІэ е 8-нэ лІэщІыгъуэ) носыр.

Ижь-ижьыж лъандэрэ цІыху Къауказым исащ. Къаукъаз дэтІэсхьэныгъэ теухуа щІэныгъэлІэхэр зэдэгурыІуэркъым. Я нэхъыбэу зэрыжаІэмкІэ цІыху Къаукъазым къызэрыхъуа, нэгъуэщІхэм зэрыжаІэ ипщэкІэ зыкъикІауэ цІыхухэр Ищхъэрэ Еуропэм деж здэкІуэнущ.

Нэхъыбу...

In the news

Нобэ
Мэлыжьыхьым и
2017
Read in another language