Еуропэ — дуней лъэныкъуихым изы. Азиэм дэкӀыгъу Еуразиэ континентым хэт, зэхэту 10 милыуан км² хуэдиз мэхъу. ЦӀыху исыр 733 милыуану.

Еуропэ

ЦӀэр Edit

Алыдж мифологием хэта бзылъхугъэ Еуропэм ицӀэкӀэ траӀуа, финикийхэм ягуащу щытауэ, ар Зевсым идыгъуауэ Критым ехьыр.

Езы цӀэр къызхэкӀар фрэндж лингвист Шэртеным къыхуэшъакъым (адре лингвист бжыгъэхэми хуэду).

ШӀыпӀэгъунэр Edit

Пэсырей алыджхэм япэм Еуропэр зыми хэмыту икӀи нэмысу, Азиэми, Африкэми ялъытэт. Яужым Еуропэр шӀышхуэ иджыпсту Еуразиэ зицӀэм итэкъыр цӀыкӀу зэрщытыр къыщашъэм ишӀыпӀэгъунэр къуэкӀыпӀэм ТэнкӀэ ирагъакӀу кӀадза.

XV илъэсишъэхэм, Эспаниэм мыслимэну хъуар щырахум, византийхэр - Азиэм тыркухэм. Еуропэр зэман гуэрэкӀэ дунейпсом чристану изакъуэ къынат. Ауэ иджыпсту, дунейм чристану нэхъыбэ ис Еуропэм исым нэхърэ. XIX илъэсишъэхэм дунейпсом ипромышленностыр Еуропэм щыӀа.

В. Татищевым 1720 гъэм Еуропэм икъуэкӀыпӀэ шӀыпӀэгъунэр Уралым нэс ягъэкӀуэтэну мэлъаӀуэ. Хом-хомурэ шӀыпӀэгъунэ кӀэр апхуэду ялъытэн кӀадзэ, япэкӀэ Урысем яужкӀэ дунейпсом.

Тхыдэ Edit

КуэдрэкӀэ цӀыхухэр имысу, имытӀысхьу Еуропэм щыта. Курджым ипшъэ-къуэкӀыпӀэм къагъуэта 1,8 милыуанкӀэ узэӀабэкӀыжьмэ цӀыху исауэ, якъумшъэ, ахэр мрэ ящыщхэ, яужкӀэ а "лъэпӀкъхэр" зэр Азиэм и ипшъэмкӀэ зэбгырыкӀахэ.

ЦӀыхур тэнэ къыкӀыу Еуропэм къэкӀуами къашъэфкъым тынчу. Яшъэ къуэдер Еуропэм цӀыхур "къэхъуакъым", "зэфӀэувакъым". Индиэм япэрехэр къикӀа хуэдууи мэгугъэхэ ауэ гипотезэ нэхъ зтетхэр Африкэм къыкӀауэ.

Еуропэм дэтӀысхьапахэр гейделберг-цӀыхумрэ абы къытекӀа ( ягугъу ) неандерталымрэ, абы пэмыкӀыу етӀуанэр еуропэ дунем хуэгъэсэбэпауэ щытт.

Япэдыдэу Еуропэм иджырей цӀыхур (Homo sapiens sapiens) щихьар зэргугъэхэмкӀэ 35 иэ 28 илъэс минкӀэ узэӀэбэкӀыжьмэ, ар неандырталым икӀуэдыкӀэуи ящохъу.

Еуропэм икъэралхэр Edit

 
Къэралхэр
Ныпыр Хэкур Къалащхьэр
Еуропэм и къухьэпӀэр
  Аустрэ Виэна
  Андоррэ Андоррэ-ла-Велиэ
  Белгэ Бруксел
  Британэшхуэ Лондон
  Джэрмэн Берлин
  Ирлэнд Дублин
  Лихтэнштейн Вадуц
  Луксембург Луксембург
  Монако Монако
  Нидерлэндхэр Амстердам
  Фрэндж Парис
  Шуэцарэ Берн
Еуропэм и ищхъэрэр
  Даниэ Копенхьаг
  Ислэнд Рейкьявик
  Норвегэ Осло
  Финлэнд Хьелсинки
  Шуэц Стокхьолм
Еуропэм и къуэкӀыпӀэр
  Азгъей Согъум
  Болгариэ Софиэ
  Венгрэ Будапештэ
  Латвиэ Рига
  Литоу Вилнус
  Молдавиэ Кишинэу
  Полшэ Варшава
  Румыниэ Букурешт
  Слоуакэ Братислава
  Хуэхуэлей Киеу
  Урысыху Минск
  Чех Прага
  Эстониэ Таллинн
Еуропэм и ипшъэр
  Албаниэ Тирана
  Босниэрэ Герцеговинэрэ Сараево
  Ватикан Ватикан
  Алыдж Атынхэ
  Эспаниэ Мадрид
  Урым Рома
  Македониэ Скопье
  Малтэ Валетта
  Португал Лисбон
  Сан-Марино Сан-Марино
  Сербиэ Белград
  Слоуэнэ Лублана
  Хоруатиэ Загреб
  КъушъхьафӀыцӀэ Цетине

Ныкъуэу е лъэныкъуэкӀэ Еуропэм хэт къэралхэр Edit

ТекӀыпӀэхэр Edit