EuropeLocation.svg

Еуропэ — дуней лъэныкъуихым изы. Азиэм дэкlыгъу Еуразиэ континентым хэт, зэхэту 10 милыуан км² хуэдиз мэхъу. Цlыху исыр 733 милыуану.

Еуропэ

ЦlэрEdit

Алыдж мифологием хэта бзылъхугъэ Еуропэм ицlэкlэ траlуа, финикийхэм ягуащу щытауэ, ар Зевсым идыгъуауэ Критым ехьыр.

Езы цlэр къызхэкlар фрэндж лингвист Шэртеным къыхуэшъакъым (адре лингвист бжыгъэхэми хуэду).

ШlыпlэгъунэрEdit

Пэсырей алыджхэм япэм Еуропэр зыми хэмыту икlи нэмысу, Азиэми, Африкэми ялъытэт. Яужым Еуропэр шlышхуэ иджыпсту Еуразиэ зицlэм итэкъыр цlыкlу зэрщытыр къыщашъэм ишlыпlэгъунэр къуэкlыпlэм Тэнкlэ ирагъакlу кlадза.

XV илъэсишъэхэм, Эспаниэм мыслимэну хъуар щырахум, византийхэр - Азиэм тыркухэм. Еуропэр зэман гуэрэкlэ дунейпсом чристану изакъуэ къынат. Ауэ иджыпсту, дунейм чристану нэхъыбэ ис Еуропэм исым нэхърэ. XIX илъэсишъэхэм дунейпсом ипромышленностыр Еуропэм щыlа.

В. Татищевым 1720 гъэм Еуропэм икъуэкlыпlэ шlыпlэгъунэр Уралым нэс ягъэкlуэтэну мэлъаlуэ. Хом-хомурэ шlыпlэгъунэ кlэр апхуэду ялъытэн кlадзэ, япэкlэ Урысем яужкlэ дунейпсом.

ТхыдэEdit

Куэдрэкlэ цlыхухэр имысу, имытlысхьу Еуропэм щыта. Курджым ипшъэ-къуэкlыпlэм къагъуэта 1,8 милыуанкlэ узэlабэкlыжьмэ цlыху исауэ, якъумшъэ, ахэр мрэ ящыщхэ, яужкlэ а "лъэпlкъхэр" зэр Азиэм и ипшъэмкlэ зэбгырыкlахэ.

Цlыхур тэнэ къыкlыу Еуропэм къэкlуами къашъэфкъым тынчу. Яшъэ къуэдер Еуропэм цlыхур "къэхъуакъым", "зэфlэувакъым". Индиэм япэрехэр къикlа хуэдууи мэгугъэхэ ауэ гипотезэ нэхъ зтетхэр Африкэм къыкlауэ.

Еуропэм дэтlысхьапахэр гейделберг-цlыхумрэ абы къытекlа ( ягугъу ) неандерталымрэ, абы пэмыкlыу етlуанэр еуропэ дунем хуэгъэсэбэпауэ щытт.

Япэдыдэу Еуропэм иджырей цlыхур (Homo sapiens sapiens) щихьар зэргугъэхэмкlэ 35 иэ 28 илъэс минкlэ узэlэбэкlыжьмэ, ар неандырталым икlуэдыкlэуи ящохъу.

Еуропэм икъэралхэрEdit

 
Къэралхэр
Ныпыр Хэкур Къалащхьэр
Еуропэм и къухьэпlэр
  Аустрэ Виэна
  Андоррэ Андоррэ-ла-Велиэ
  Белгэ Бруксел
  Британэшхуэ Лондон
  Джэрмэн Берлин
  Ирлэнд Дублин
  Лихтэнштейн Вадуц
  Луксембург Луксембург
  Монако Монако
  Нидерлэндхэр Амстердам
  Фрэндж Парис
  Шуэцарэ Берн
Еуропэм и ищхъэрэр
  Даниэ Копенхьаг
  Ислэнд Рейкьявик
  Норвегэ Осло
  Финлэнд Хьелсинки
  Шуэц Стокхьолм
Еуропэм и къуэкlыпlэр
  Азгъей Согъум
  Болгариэ Софиэ
  Венгрэ Будапештэ
  Латвиэ Рига
  Литоу Вилнус
  Молдавиэ Кишинэу
  Полшэ Варшава
  Румыниэ Букурешт
  Слоуакэ Братислава
  Хуэхуэлей Киеу
  Урысыху Минск
  Чех Прага
  Эстониэ Таллинн
Еуропэм и ипшъэр
  Албаниэ Тирана
  Босниэрэ Герцеговинэрэ Сараево
  Ватикан Ватикан
  Алыдж Атынхэ
  Эспаниэ Мадрид
  Урым Рома
  Македониэ Скопье
  Малтэ Валетта
  Португал Лисбон
  Сан-Марино Сан-Марино
  Сербиэ Белград
  Слоуэнэ Лублана
  Хоруатиэ Загреб
  Къушъхьафlыцlэ Цетине

Ныкъуэу е лъэныкъуэкlэ Еуропэм хэт къэралхэрEdit

ТекlыпlэхэрEdit