Испаныбзэ

Испаныбзэ, кастийэбзэ (эс-бз.: español, castellano) — ибер-роман бзэхэм ящыщ, пэштыхь-къэрал Кастийэм, лъэхъэнэ курытхэм зэфlэувауэ.

Испаныбзэ
Сурэт
Плъыжьу къыхэхахэм lаташъхьа бзэ, шхъуантlэм-етlуанэ бзэ
Зэрзэджэр: español (espa'ɲol); castellano (kaste'ʎano)
Къэралхэр: Испаниэ, Америкэ Латин, Экуадор Гуинеэ
Хэкухэр: Еуропэ: Испаниэ, Андорра Еуропэпсом иммигрантхэр здыдэсым
Америкэ: Америкэ Латин, Карибхэр, АШЗ
Африкэ: Экуадор Гуинеэ, КъуэхьэпӀэ Сахарэ, Марокко
Хы ТӀыгуей: Пасхэ хы тӀыгу, Аустралиэм дэс иммигрантхэм
Азиэ: Филиппинхэр, Израэл
Статус официалыр: Архентинэ, Боливиэ, Венесуэлэ, Гуатемала, Ондурас, Доминикан Республикэ, Еуропэ Зэгуэт, КъуэхьэпӀэ Сахарэ, Испаниэ, Колумбиэ, Кости Рика, Куба, Мексикэ, Никарагуа, Ниу Мексико (АШЗ), Панамэ, Парагуай, Перу, Пуэрто Рико (АШЗ), Салвадор, Уругуай, Чили, Экуадор, Экуадор Гуинеэ;
Организациэхэр: Еуропэ Зэгуэт, ЛъЗ, Америкэ къэралхэм я организациэ
Регулироват зыщӀ организациэр: Испаныбзэм и акэдемиэхэм я ассоциациэ Испаниэ Пэштыхь академиэм и ӀэнатӀэм кӀэту.
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 400 милыуан (45-500 милыуану, бзэр етӀуану къэзлъытэхэм ядэкӀыгъу)
Рейтингыр: 2-4 (зэрабж методым елъытамэ)
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропей унагъуэбзэ
Роман гуп
Ибер-роман гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: Латин
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: исп 230
ISO 639-1: es
ISO 639-2: spa
ISO 639-3: spa
Hispanophone global world map language.svg

Индоеуропей унагъуэ бзэхэм ящыщ (роман группэм хэт) Тхыгъэр латин хьэрыфкlэ зэхэт.

Цlыху милыуан 358 я анэдэлъхубзэ, абы пэмыкlыу етlуанэ бзэуэ зезыхьахэр хэбгъыхьамэ милыуан 430-450 мэхъур

КъэралхэрEdit

Къэрал джылэ Испаныбзэкlэ псалъэ нэхъыбэ здыдэсхэр
Джылу псалъэр
  (106, 255, 000) Мексикэ
  (45, 600, 000) Колумбиэ
  (44, 400, 000) Испаниэ
  (41, 248, 000) Архентинэ
  (41, 000, 000) АШЗ
  (26, 152, 000) Перу
  (26, 021, 000) Венесуэлэ
  (19, 700, 000) Бразил
  (15, 795, 000) Чили
  (11, 285, 000) Куба
  (10, 946, 000) Экуадор
  (8, 850, 000) Доминиканэ Республикэ
  (8, 163, 000) Гуатемала
(7, 267, 000) Ондурас
  (7, 010, 000) Боливия
  (6, 859, 000) Салвадор
  (5, 503, 000) Никарагуа
  (4, 737, 000) Парагуай
  (4, 220, 000) Коста-Рика
  (4, 017, 000) Пуэрто-Рико
  (3, 422, 000) Уругуай
  (3, 108, 000) Панама
  (2, 900, 000) Филиппин
  (2, 100, 000) Фрэндж
  (1, 750, 000) Португал
  (1, 650, 000) Аити
  (960, 000) Марокко
  (900, 000) Британиэшхуэ

Испаныбзэм ипсэлъэкlэхэрEdit

 • Испаниэм хэт псалъэкlэхэр
  • Ишъхъэрэ псалъэкlэхэр
   • Кастийэ псалэкlэ
   • Риоха псалэкlэ
   • Арагон псалэкlэ
   • Чурро псалэкlэ
   • Каталана псалэкlэ
   • Галисиа псалэкlэ
  • Ипшъэ псалъэкlэхэр
   • Мадрид псалэкlэ
   • Ла-Манш псалэкlэ
   • Мурсиэ псалэкlэ
   • Эстремадура псалэкlэ
   • Андалуз псалэкlэ
   • Канар псалэкlэ
 • Африкэм и Испан псалэкlэхэр
  • Сахарам иИспан псалэкlэ
  • Экуадор Гуинеэ псалэкlэ
 • Америкэм и Испан псалэкlэхэр
  • Амазон псалэкlэ
  • Анд псалэкlэ
  • Антиох псалэкlэ
  • Куэкlыпlэ-боливий псалэкlэ
  • Кариб псалэкlэ
   • Ишъхъэрэ-колумбий псалэкlэ
   • Кубэ псалэкlэ
   • Доминиканэ псалэкlэ
   • Панамэ псалэкlэ
   • Пуэрторико псалэкlэ
   • Курытвенесуэлэ псалэкlэ
   • Маракаиб псалэкlэ
  • Америкэкурыт псалэкlэ
  • Чили псалэкlэ
  • Чиэло
  • Колумбиэкурыт псалэкlэ
  • Экуадор псалэкlэ
  • Мексикэ псалэкlэхэр
   • Ишъхъэрэ псалэкlэ
   • Иукатан псалэкlэ
  • Парагуай псалэкlэ
  • Перуан хыlуфэ псалэкlэ
  • Ишъхъэрэ-перуан хыlуфэ псалэкlэ
  • Риоплато псалэкlэ
   • Лунфардо
 • Экуадор Гуинеэ псалэкlэ
 • Филиппин псалэкlэ
  • Испан-креол псалэкlэ чавакано