Бзэхэм я гинетикэ классификациэр

Дунейпсом мин бжыгъэ бзэуэ тет. Нэхъ цӀэрыӀуэ щӀэнгъуазэхэм хаубыдэхэр иджырей бзэ къуэдейхэра (иджы дунем тетхэмрэ, куэд мышъауэ кӀуэдахэмрэ).

Дунем тет бзэхэм я шӀыпӀэтхыпхъэр
Дунем тет бзэхэм я шӀыпӀэтхыпхъэр
Дунем тет бзэхэм я шӀыпӀэтхыпхъэр
    Берберыбзэхэр
    Чадыбзэхэр
    Кушитыбзэхэр
    Семитыбзэхэр
    Кореибзэ
    Японыбзэхэр
    Монголыбзэхэр
    Тунгусыбзэхэр
    Туркубзэхэр
    Албаныбзэ
    Ермэлыбзэ
    Балтыбзэхэр
    Келтыбзэхэр
    Джэрмэныбзэхэр
    Алыджыбзэхэр
    Индо-ариибзэхэр
    Парсыбзэхэр
    Романыбзэхэр
    Слауаныбзэхэр
    Хъутэйбзэ
    Тебет-бирмэбзэхэр

Унагъуэбзу къалъытэхэр генетикэмкӀэ бзэ зэпхауэ щытхэра, псалъэм папшъу индо-еуропеибзэхэм яхуэду, илъэс мин 6-7 хуэдиз хъууэ зэхэкӀахэр. Унагъуэбзэ гуэрэхэр, апхуэду зытеӀуауэ щытхэр, зэгъэшъа яуж я Ӏыхьлыгъуэр нэхъ быду зэпхауэ къыкӀокӀыр (аустронезиэбзэхэр, кушитыбзэхэр). АткӀэ тхылъым ахэм унагъуэшхуэ джоуэ ятеӀуа.

Зэхэту дунем унагъуэбзу хашъыкӀхэр 240 хуэдиз, абыхэм 100 шъхьэхуиту щитхэ, 100 фӀэкӀыу классификациэ зэрамыта. Унагъуэхэр куэдым гупышхуэ филум джоуэ зэхагъэхьэхэ, ауэ, я нэхъыбэм апхуэдэм шъэныгъэмкӀэ лъэшыгъэ яӀэкъым.

ТехьэпӀэхэр

зэгъэзэхуэжын