Уикипедиэ:Тхыгъэм и гъэхьэзырыгъуэ

Тхыгъэм и гъэхьэрэзыгъуэ (ерэ стаб) — апхуэдэу Уикипедиэм щоджэ, тхыгъэ ятхын щӀадзауэ намыгъэсахэм ерэ мащӀэ тхыгъэ фӀэкӀа зимыӀэхэм. Тхыгъэ нэмыгъэмахэм тхыдэ ятхым теухуауэ нэхъыщхьэ информациэмрэ зэтеухуамрэ къыхэгъщахэу щытщ. Гъэхьэзырыгъуэхэм епха шаблонхэр щӀагъувэр тхыдэм и щӀыгъым, тхыдэм теухуауэ игъута информациэр мащӀэм, ерэ тӀэкӀу-тӀэкӀуурэ тхыдэр къезыгъэжам итхын игугъэмэ.

ФӀыуэ яхэлъымрэ Ӏейуэ яхылъымрэ

зэгъэзэхуэжын

КӀэщӀу щытми, тхыдэм еджэхэм а мащӀэ тхыдэри сэбэп щыхуэхъу къохъу, зэджэр зэтеухуар къыгуригъаӀуэу. Ауэ мащӀэ тхыдэ куэд щилъым деж, иныкъуэхэм Уикипедиэм апхуэдэу мащӀэ тхыгъэ тӀэкӀухэм фӀэкӀа имылъу къащыригъэхъу. Куэдми ар ягу иримыхьыну щытщ, зэджэну зыхуейм теухуауэ куэд имылъмэ.

Шаблоныр зэтраувэмрэ зэтрахыжымрэ

зэгъэзэхуэжын

Гъэхьэзырыгъуэ тхыгъэхэр къыхагъэщ шаблон Last edited 6 years ago by YiFeiBot

. Тхыдэр зытхым, тхыдэр фӀы хъуауэ шаблоныр тепхыж хъуну щыту игугъэм, трихыж хъунущ.

Тхыдэм къызэригъэлъагъуэхэр

зэгъэзэхуэжын

Къыщыплъыхъуэ хъунур

зэгъэзэхуэжын

Категориэ:Уикипедиэ:Тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблонхэр — мыбы тхыгъэ нэмыгъэсахэмрэ, нэхъыфӀ щӀыжын хуей тхыгъэхэмрэ я шаблонхэр илъщ.