Категориэ:Спорт

КатегориэцӀыкӀухэр

Мы категориэм хиубыдэр категориэпхырыт къуэдей.

Т

НапэкIуэцIхэр "Спорт" категориэм

Гъэлъэгъуар 2 напэкӀуэцӀу категориэм еуэ 2.