Гипотенузэ

Гипотенузэ (гр-бз. ὑποτείνουσα) — щимэм и плӀанэпэзанщӀэм къыпэщылъ лъэныкъуэщ.

Гипотенузэ (с)

ЛитературэEdit

  • Геометрие, япэ ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӏэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӏэ. Налшык - 1954.