Губа́ — щIылъэм кууэ дыхьэ хыжьэм ерэ хылъэм и урысыбзэцIэ. Урысейм и лъэныкъуэмкIэ Арктикэ хышхуэм хэлъадэ псыхэм я нэхъыбапIэр япэ щIыкIэ губарэщ зыхэлъадэр.

Невэ Губа

Нэхъ ин дыдэ губауэ ябжыр Об псыр зыхэлъадэ Об губаращ.