Категориэ:АШЗ и хэкумэтх

КатегориэцӀыкӀухэр

Гъэлъэгъуар 2 категориэпхырыту 2 ящыщ.

НапэкIуэцIхэр "АШЗ и хэкумэтх" категориэм

Мы категориэм зы напэкӀуцӀ нэхъ хэткъым.