Категориэ:Адыгэ Республикэ

Тхыгъэ нэхъышъхьэ: Адыгэ Республикэ

КатегориэцӀыкӀухэр

Гъэлъэгъуар 2 категориэпхырыту 2 ящыщ.

НапэкIуэцIхэр "Адыгэ Республикэ" категориэм

Гъэлъэгъуар 3 напэкӀуэцӀу категориэм еуэ 3.