Категориэ:Накъыгъэм и 22-м дунейм ехыжахэр

"Накъыгъэм и 22-м дунейм ехыжахэр" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.