Километр плӀимэ (км², km², плӀ. км) — щӀылъэр къызарабж бжыгъэ.

Километр плӀимэр — 1 000 метрэм плӀимэм хуэдиз мэхъу. Апхуэдэ плӀимэм и инагър 1000 м × 1000 м = 1 000 000 м² мэхъу.

Зы километр плӀимэр = 1000000м² мэхъу. Абы нэмыщӀ.

  • 100 гектарым хуэдиз
  • 0,386 102 плӀимэ милхэм хуэдиз
  • 247,105 381 акрэхэм хуэдиз мэхъухэ.

Абы къыхэкӀыуи:

  • 1 м² = 0,000 001 км²
  • 1 гектарыр = 0,01 км²
  • 1 плӀимэ милэр = 2,589 988 км²
  • 1 акрэр = 0,004 047 км² мэхъухэ.