Къалэ куей — Урысей Федерациэм и зы муниципал къэхъугъэ тип, муниципал къедзыгъуэм хэмыхьэу. Апхуэдэ къэхъугъэхэм я зэфӀэкӀхэр тӀысыпӀэ щхьэхуитхэм хуэдэуи муниципал къедзыгъуэхэм я ейхэм хуэдэуи щытыфынущ.

Урысейм, къалэ куей статусыр, муниципал къэхъугъэ щхьэхуиту къыхагъэщащ 200 гъэм федерал унафэ № 131-ФЗ къыдагъэкӀамкӀэ.

Къалэ куейм и нэхъыбэм хеубыдэ е зы къалэ, е къалэм нэмыщӀ и гъунэгъуу щылъ къажэр е къуажэхэр хэту. Иджырей зэманым иныкъуэ къалэ куейхэм хагъэхьэн щӀадзащ муниципал къедзыгъуэхэри.

Урысей статым 2012 гъэм и пэщӀэдзапӀэм зэрибжамкӀэ, Урысейм къалэ куейуэ 512 иӀащ[1]

Гулъытэгъуэхэр зэгъэзэхуэжын