Къэрал уэрэд

Къэрал уэрэд — къэралым и зы пщIэшхуэ зиIэ символ. Къэрал уэрэдыр и нэхъыбэм гуфIэгъуэ макъамэщ е поэт-макъамэу зэхалъхьа уэрэдщ. Ар къагъэсэбэп, къаралым и унафэм елъытауэ пщIэ зиIэ сытхуэдэ мероприятиеми.

Урысейм и къэрал уэрэдEdit

Урысейм и къэрал уэрэдыр накъыгъэм и 9-м ТекIуэныгъэ махуэшхуэм теухуауэ къыщрагъауэ

Урысейм и иджрей къэрал уэрэдр кърагъауэ Александра Александрова и макъамэмрэ Сергей Михалков зэхилъхьа уэрэд «Россия — священная наша держава» зэгъусэу.[1]

ТхыдэEdit

Нэхъыжь дыдэ къэрал уэрэдыр зэхалъхьауэ щтащ 1568-1572 гъэхэм Нидерлэндхэ къэралым. Ауэ Еуропэм къэрал уэрэдхэр нэхъ ухуауэ зыхэлъэхьэн щыщIадзар XIX лъэхъэнэращ.

Иджрей зэманым дэтхэнэ къэралыми дэтхэнэ убгъуа хуитыныгъэ зиIэ щIыпIэхэми я къэрал уэрэд яIащ.

СурэтылъэEdit

 
Китаим и къэрал уэрэдым и псалъэхэр
 
АШЗ-м и къэрал уэрэдыр Бостон щекIуэкI бейсбол джэгум щыжаIэ

ГулъытэгъуэEdit