Лагунэ (лат-бз. lacus — псыхъурей) — хым ерэ псыхъурейм, зэву пшахъуэ техьакIэ е коралл рифкIэ къыгуэгъэщхьэхукIа псылъэ цIыкIу.

Ишхъэрэ Джэрмэным и хы Iуфэ лагунэ.

Псом нэхъ нэхъ цIэрыIуэ лагунэу ябж — Венециэ лагунэр. Япэм щыгъуэ лагунэкIэ зэджэу щтар а зырат. ТIэкIу тIэкIурэ а цIр мыдрей хы Iуфэм дегъэубыда чэндж псылъэхэм иреджахэу хъуащ.

Лагунэхэм зэхуэщIа щIыкIэ зэраIэм щхьа, ахэр бзухэм, бдзэжейхэм, хьэкIэкхъуэкIэхэм я хъумэпIэу щытщ. ЭкологиэмкIэ нэхъ пщIэ зиIэ лагунэхэр дуней хъумапIэ организациэхэм яхъумахэр.

Лагунэм псы куэд хэлъадэу щтымэ, абы и псыр псы хэлъадэм ещхьу мэхъури хым и псым ину къащхьэщыкIыу мэхъу. Псалъэм папщIэ Курш е Калининград хыжьэхэр. Апхуэдэм деж ахэр я щытымкIэ тэманхэм нэхъ ящхь мэхъухэр. Хы ФIыцIэрэ хы МыутIэрэ я хы Iуфэм Iут тэманхэм я нэхъыбапIэм я щытыкIэр апхуэдэщ.

Абы нэмыщI лагунэхэр езы-езыурэ къохъу хым къытрах щIыпIэхэм деж. Псалъэм папщIэ Нидерлэндхэм я лагунэхэм я нэхъыбапIэр апхуэдэущ къызэрыхъуар.

IэрыщI лагунэEdit

Иджырей зэманым, кIуэхукIэ нэхъ зызужьа къэралхэм я хы Iуфэм IэрыщI лагунэхэр IуащIыхьу щIадзэащ.

Псалъэм папщIэ Дубай къалэм и кIуэцI дыдэм хуэзэу дунейм и нэхъ ин дыдэ IэрыщI лагунэ иращIыхь.[1].

Нэхъ ин лагунэхэрEdit

Дунейм и нэхъ ин лагунэхэр Бразилэм и ипшэ лъэнакъэумкIэ щыIэ лагунэхэращ. Ауэ иныкъуэхэм Тыркуменистэным и хыжьэ Къарэ-Богаз гуэлыр лагунэу ябж. Апхуэдэу хъумэ дунейм и нэхъ ин дыдэ лагунэу а хыжьэращ хъуащ.

Ауэ Еуропэм и лагунэхэр инагъкIэ абыхэм къакIэрыхухэми, дунейм ахэр нэхъ щыцIэрыIуэхэщ.

СурэтылъэEdit

ТехьэпIэхэрEdit

Лагунэ

ГулъытэгъуэEdit