Муниципал куей

(Муниципал къедзыгъуэ мыбы къыхэкIащ)

Муниципа́л куей — Урысейм и зы щIыпIэ угуэш щIыкIэу муниципал хэгъэхукIа. Абы къалэ, къуажэ икIи нэгъуэщI тIысыпIэхэр хэгъэхукIахэу зэгуэту зэхэт ящI. Урысей Федерациэм 2012 гъэм — 1 821 муниципал къедзыгъуэу иIащ.[1].

Къедзыгъуэ къэс зы къалэ е къуажэ нэхъщхьэ яIэщ, абы и унафIэщ унэхэр дэту.

ГулъытэгъуэхэEdit