Нэхущ Чэрим


Нэхущ Чэрим, Хьэчим и къуэ - адыгэ уэрэджыӀакӀуэ.

Нэхущ Чэрим, Хьэчим и къуэ
И лэжьыгъэр: уэрэджыӀакӀуэ
Къыщыхъуар: 1970 дыгъэгъазэм и 17(1970-12-17) (49 гъ.)
Къыздэхъуар: Зэикъуэ, КъБР, Урысей
Дунейм щехыжар:

БиографиэEdit

Нэхущ Чэрим 1970 гъэм Зэикъуэ къуажэ къыщалъхуащ.

УэрэдхэрEdit

Алий и гъыбзэ Нэхущ Чэрим
Хьэтхым и къуэк1э ди Мыхьэмэт Нэхущ Чэрим

ТехьэпӀэхэрEdit

  • Cherim TV YouTube-м Чэрим и нэкӀубгъу