"Мэзбжэн" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

 
Иджыпсту нэхъ къыхагъэкlхэр лъэпlкъ-цlыкlуит хуит хуэду. Зэбгырыдзауэ, адрей мэз бджэнхэм япэджыжьу зэрыпсоуам шъхькlэ нэхъ ямыхьчу щытхэ:
* ''Capreolus capreolus italicus''. Урымым икумрэ ишъхъэрэипшъэ лъэныкъуэмрэ щопсоу.
* ''Capreolus capreolus garganta''. Игъэмахуэцыр псыфу зэрщытымкlэ къыхагъэкl. Эспаным ишъхъэрэмипшъэм щопсо
 
Къуакъазым имэз бджэн инхэр зэзэмызэкlэ ''Capreolus capreolus'' caucasicus джоуэ лъэпlкъ-цlыкlу ялъытэ
1,526

edits