"Рембрандт" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

цӀ
робот добавил: mwl:Rembrandt; косметические изменения
цӀ (r2.7.1) (робот добавил: ab, oc, rue изменил: hy, lt)
цӀ (робот добавил: mwl:Rembrandt; косметические изменения)
| и лэжьыгъэр = художник
| къыщыхъуар = 1606 бадзэуэгъуэм и 15
| къыздэхъуар = [[Лейден|Лейден]], [[Нидерлэндхэ|Нидерлэндхэм]]
| дунем щехыжьар = 1669 жэпуэуэгъуэм и 4
| дунем здехыжьар = [[Амстердам|Амстердам]], [[Нидерлэндхэ|Нидерлэндхэм]]
| къэрал зыщыщыр = [[Нидерлэндхэ|Нидерлэндхэ]]
| къыхьахэр и пӀэхэр =
| сайтыр =
 
== Гашъэм и тхыдэр ==
Къыздэхъуар къалэ [[Лейден|Лейденым]] ([[Нидерлэндхэ|Нидерлэндхэм]]) шъхьэл зыlыгъ къуэлей хулъхугъэм и унагъуэм. 1620 гъэм Лейден и университетым кlохьэ, яужым художник гуэрэм и дэlэпыкъуэгъу мэлажьэ, абым фlэкlауэ [[Питер Ластман|Питер Ластман]] идежь щоджэ. Абым идежь Рембрантым зырегъасэ нэху-ныбджэ зэхэлъыкlэм и лъэгъуныр, ара лэчтхыгъэхэм тетхэм фэ къытезгъауэр псо хуэду, lувагъ езытыр тетым, къэхъуар, гъэлъэгъуам тхыгъэм гурыlуэгъуэ хэзылъхьэ.
 
1631 гъэм Рембрандт [[Амстердам|Амстердам]] мэкуэчыжь, абдем цlэрыlуэ мэхъур «Доктор Тулп и урок анатомиэмкlэ» ишъа яуж. 1640 гъэхэм япэ кlышъэ Рембрандтым лэжьыгъэ куэд иlэ, джылэм фlыуэ къалъыту.
 
1640 гъэм Рембрандтым и лэжьыгъэ нэхъ цlэрыlуэ «Джэщхъумэ» етх.
1650 гъэм Рембрандтыр хом-хомурэ цlыхухэм ящогъупшэжьыр модэм икlыурэ, ауэ тlум щыгъуи лэжьыгъэ куэд иратыр, 1656 гэм Рембрандтыр банкрот мэхъур.
 
1669 жэпуэгъуэм и 4 [[Амстердам|Амстердам]] идежь дунем ехыжьа
 
== Сурэтылъэ ==
 
{{DEFAULTSORT:Рембрандт}}
[[CategoryКатегория:Wp/kbd]]
 
[[ab:Рембрандт]]
[[mr:रेम्ब्राँ फान रेन]]
[[ms:Rembrandt van Rijn]]
[[mwl:Rembrandt]]
[[nds:Rembrandt van Rijn]]
[[nds-nl:Rembrandt van Rijn]]
3,038

edits