Иджыпсту мы напэкӀуэцӀыр нэщӀ. Узхуэныкъуэм игугъ бгъуэтыфыну нэгъуэщӀ напэкӀуэцӀхэм, тхылъхэм абым теухуа тхыгъэхэм, иэ апхуэдэцӀэ зиӀэ напэкӀуцӀ быщӀыфынущ.