Тепсэлъэхьыгъуэ:Украинэ

There are no discussions on this page.
Vista-abiword.png Тхыгъэ «Украинэ» зыхэхьэр Уикипедиэм и бзэверсиэу хъуам зэхуэду, тхыгъэ яӀэн хуэйхэм я щыщ.

И гъэзэнкӀэныр, статус нэхъыфӀ нэгъунэ нэгъэсыныр, адыгэ Уикипедиэм и лэжьыгъэ нэхъэпэрейхэм ящыщ.


Шаблоныр здырагъувэр тхыгъэхэм я тэпсэлъыхьыным, Тхыгъэхэм я тхылъ, бзэверсию хъуам яӀэн хуэр хэхьэхэм.

  • Премьер-министр Украины - Николай Азаров (укр: Микола Азаров), а не Михаил--Andrijko Z. 08:54, 17 December 2010 (UTC)
Исправлено. Master Shadow 12:12, 21 December 2010 (UTC)
Return to "Украинэ" page.