Open main menu

Бот («робот» псалъэр гъэкIэщIауэ) — Уикипедиэм куэд хъууэ зэхэлъ Iуэхухэм елэжьын щхьа яухуа программэ.

Адыгэ разделым ботхэр елэжьыну ядэр, ауэ тхыдэщIэхэр ятхыну хуитхэу щыткъым.

Хэтхахэр

Интерфейсхэмрэ ботхэмрэEdit