Бот («робот» псалъэр гъэкӀэщӀауэ) — Уикипедиэм куэд хъууэ зэхэлъ Ӏуэхухэм елэжьын щхьа яухуа программэ.

Адыгэ разделым ботхэр елэжьыну ядэр, ауэ тхыдэщӀэхэр ятхыну хуитхэу щыткъым.

Интерфейсхэмрэ ботхэмрэ зэгъэзэхуэжын

Python зэгъэзэхуэжын

Perl зэгъэзэхуэжын

.NET Framework|.NET зэгъэзэхуэжын

Java зэгъэзэхуэжын