Уилэят (хьэр-бз. ولاية, парс.-бз. ولایت, тыр-бз. vilâyet) — иныкъуэ мусылмэн къэралхэм я нэхъыщхьэ щIыпIэ угуэшыкIэ бжьыгъэ.

Къыщагъэсэбэп къэралхэрEdit

Ахэм нэмыщI нэгъуэщI дэтхэнэ мусылмэн къэралыми а псалъэр къыщагъэсэбэп хабзэщ, къэралым и щIыпIэ гуэшыкIэ бжьыгъэу официалну щымытми. Хъутейм и Синцзян-Уйгур аутономнэ куейм и щIыпIэ гуэшыкIэу ябж.