Open main menu

Уилэят (хьэр-бз. ولاية, парс.-бз. ولایت, тыр-бз. vilâyet) — иныкъуэ мусылмэн къэралхэм я нэхъыщхьэ щIыпIэ угуэшыкIэ бжьыгъэ.

Къыщагъэсэбэп къэралхэрEdit