Фэнэрбахьчэ С.К.

(Фэнэрбахьчэ мыбы къыхэкIащ)

Фэнэрбахьчэ – истанбылым хэт тырку профеционел футбол гуп.

Фэнэрбэхьчэм и стадюм, "Шюкрю Сараджогълу"

ТехьэпӀэхэрEdit