Хъущт Аслъэнбэч


Хъущт Аслъэнбэч, Виталий и къуэ - адыгэ алыдж-урым (классикэ) бэнакӀуэ, Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер цӀэ лӀапӀэр зырехьэр. 2008 гъэм Пекин щекӀуэкӀа Олимп джэгухэм чемпион щыхъуащ.

Хъущт Аслъэнбэч, Виталий и къуэ
И лэжьыгъэр: алыдж-урым (классикэ) бэнакӀуэ
Къыщыхъуар: 1980 бадзэуэгъуэм и 1(1980-07-01) (40 гъ.)
Къыздэхъуар: Белоглинкэ, КъБР, Урысей
Дунейм щехыжар:

Зыгъасэр Къардэн Анзор, Гамзин Михаил Александрович. [1]

БиографиэEdit

Хъущт Аслъэнбэч 1980 гъэм Белоглинкэ къуажэ къыщалъхуащ.

ГулъытэгъуэEdit

ТехьэпӀэхэрEdit

  • НэкӀубгъу Урысейм и бэнак1уэ Федерацэм и сайт (урыс.)